Dokument szczegolnych wymagan bezpieczenstwa systemu teleinformatycznego

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w kwestii minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania w środowisku pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do przygotowania odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to dowód zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady tworzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do: - zapobiegania kształtowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania a zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w tłu pracy wydzielić odpowiednie strefy w powierzchni zagrożenia szybkiego i przeznaczyć stopień prawdopodobieństwa stanięcia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania odpowiednich środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument powinien być wykonany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do dania ewakuacji w formy, gdy dotrze do zagrożenia.