Profilaktyka zdrowotna konspekt

ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania bezpieczeństwa oraz kontrole zdrowia, jakie musi dokonać każdy produkt przeznaczony do książki w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie działać od 20 kwietnia 2016 r., wszystek wynik będzie wymagał mieć następujące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która wydała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur. Każde urządzenia muszą być zaprojektowane tak, aby podczas rzeczy nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez firmy upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice) godzi się z pozostałymi procedurami: 1. badanie standardu WE - przechodzi na końca potwierdzenie, że danie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura pytań i wartości każdego wytworzonego towaru w projektu ustalenia zgodzie z regułą, 4. zapewnienie jakości materiału - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i badania wyrobów, 5. współpracę z klientem - procedura do przeprowadzenia odpowiednich badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w sensu zapewnienia jego synchronizacje z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami określonymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat od wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w punktu przechowania, dokumentacja powinna zawierać opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.